S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači.

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


Spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi. Doručenie sa však môže uskutočniť najskôr po uhradení objednávky (zálohovej faktúry), alebo prijatí platby cez online terminál (PayPal).


Dodacie lehoty a náklady na dodanie


Všetky dodacie lehoty sú počítané odo dňa obdržania platby za zálohovú faktúru. Bežné produkty skladom sú dodávané Slovenskou poštou, alebo kuriérom (po dohode) do 7 dní. Ak spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa, až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 3 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry (špecifické produkty podliehajúce zákazkovej výrobe ako napr.: biologické indikátory obsahujúce konkrétny typ spór).


Náklady na dodanie znáša dodávateľ, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.


Spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme www.e-medi.sk ako miesto doručenia.Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s pracovníkom kuriérskej služby protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


Zákazník si môže reklamáciu uplatniť na info@e-medi.sk, alebo prostredníctvom reklamačného formulára na stránke e-medi.sk. Pri uplatnení práva na reklamáciu zašle zákazník reklamovaný tovar na adresu Fauna-Flóra, s.r.o. vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, alebo boli spôsobené pri prevoze kuriérskou službou.