S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači.

Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému e-shopu www.e-medi.sk


Prevádzkovateľ

Fauna-Flóra, s.r.o.
Okružná 33
960 01 Zvolen

Office: Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 902 143 976
IČO: 00 650 846
DIČ: 2020474665, DIČ DPH: SK2020474665
IBAN: SK80 7500 0000 0040 0786 8468 / CEKOSKBX

 

 

článok 1

Všeobecné ustanovenie


Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.e-medi.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

článok 2

Postup pri objednávaní


Zákazník si môže systémom e-shopu e-medi.sk objednať akýkoľvek tovar v aktuálnej ponuke.

Po objednaní tovaru a vytvorení objednávky systém e-shopu www.e-medi.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky.  Po revízii detailov objednávok, ako je množstvo, cena, dostupnosť, atď. Vám potvrdíme objednávku. Okamihom potvrdenia objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Fauna-Flóra, s.r.o a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.


článok 3

Platobné podmienky


Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH (cena bez DPH je taktiež k dispozícií). Zákazníkovi sa po potvrdení objednávky zasiela detail objednávky (zálohová faktúra), na ktorej sú údaje o tovare, výške ceny a účte spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o., na ktorý treba zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.


Spôsob platby

  • Prevodom na účet SK80 7500 0000 0040 0786 8468, ČSOB a.s. / SWIFT: CEKOSKBX
  • Autorizovaní zákazníci platbou na faktúru

 

článok 4

Lehota, počas ktorej je spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane ceny


V prípade korektnej funkčnosti systému www.e-medi.sk je spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

 

článok 5

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


Spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi. Doručenie sa však môže uskutočniť najskôr po uhradení objednávky (zálohovej faktúry), alebo prijatí platby cez online terminál (PayPal).


Dodacie lehoty a náklady na dodanie


Všetky dodacie lehoty sú počítané odo dňa obdržania platby za zálohovú faktúru. Bežné produkty skladom sú dodávané Slovenskou poštou, alebo kuriérom (po dohode) do 7 dní. Ak spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa, až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 3 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry (špecifické produkty podliehajúce zákazkovej výrobe ako napr.: biologické indikátory obsahujúce konkrétny typ spór).


Náklady na dodanie znáša dodávateľ, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.


Spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme www.e-medi.sk ako miesto doručenia.

 

článok 6

Storno objednávky


Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky alebo e-mailom na adresu info@e-medi.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a aj storno poplatok vo výške 10% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany Fauna-Flóra, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,
  • tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva
  • výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

článok 7

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy


Platí iba pri nákupe v e-shope www.e-medi.sk.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@e-medi.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o. osobne na adrese spoločnosti Fauna-Flóra, s.r.o., alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Fauna-Flóra, s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Spoločnosť Fauna-Flóra, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil v súvislosti s objednaním tovaru.